УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ:

Разработване и внедряване на системи за управление в съответствие с международно признатите стандарти, а именно:

 • ISO 9001:2015 – управление на качеството.
 • OHSAS 18001– здравословни и безопасни условия на труд.
 • ISO 14001– управление на околната среда.
 • ISO 50001 – енергиен мениджмънт.

Функционални и организационни анализи:

 • Сформиране на консултантски екип от необходимите експерти.
 • Имплементиране на процедури за извличане на необходимите документи, информация и данни по разнообразни методи и подходи.
 • Анализ на организацията на трудовия процес, производствения процес и работната среда.
 • Анализ и оценка на иновационната дейност на предприятието.
 • Определяне на ключовите фактори за ефективността на производството и производителността на труда.
 • Изследване на добри практики в сектора в световен мащаб.
 • Изследване и оценка на иновационните тенденции в сектора по отношение на производствена дейност, управление и развитие на човешките ресурси, цялостната организация на процесите в предприятието.
 • Определяне на нуждите и оценка на възможностите за оптимизация за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда.
 • Проектиране на организацията на трудовата дейност.
 • Определяне на приоритетите, препоръки и план за необходими действия за повишаване на ефикасността и ефективността на предприятието, респективно неговата конкурентоспособност.

Разработване на инвестиционни планове. Мониторинг на реализацията.

 • Анализ на отрасъла, в който ще се реализира Вашата идея, пазарни позиции, SWOT анализ.
 • Целеполагане и разработване на стратегия за постигане на заложените цели с наличните ресурси.
 • Разработване на маркетингов план, комуникационна, ценова и дистрибуционна политика според характеристиките и тенденциите на пазара.
 • Икономическо и финансово изследване и оценка.
 • Изследване и оценка на производствени решения, иновации и добри практики в световен мащаб.