УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

Подготовка на необходимите документи за сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Управление на риска при реализацията на проекта чрез консултиране на предоговарянето на клаузите на договора за Безвъзмездна финансова помощ по отношение на бюджета и дейностите/ инвестициите с цел по-ефективното изпълнение на проекта в унисон с динамичните промени в реалната бизнес среда.

Организиране и провеждане на тръжни процедури съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба.

Управление, координиране и администриране на заложените в проекта дейности по време на тяхната организация и изпълнение, текущо изготвяне на необходимите документи за отчитане на проекта, поддържане на хартиен и електронен архив на проекта.

Разработване на медийна стратегия за широко разпространение и популяризиране на резултатите от проекта на всеки етап от неговото изпълнение, в съответствие с условията и изискванията на конкретната програма за финансиране.

Осъществяване на мониторинг на процеса на управление и отчитане и препоръчване на корективни действия в случай на необходимост.

Разработване и комплектоване на технически и финансови доклади и съдействие при депозиране им за междинно и окончателно Искане за плащане пред съответния Управляващ/ Договарящ орган по конкретната програма за финансиране.

Обезпечаване на процеса по комуникация със съответния Управляващ/ Договарящ орган, депозиране на нужните документи и информация. Защитен достъп до специално разработена и внедрена уеб базирана система за електронно управление на процесите и документите по Вашия проект

Провеждане на обучение за имплементиране на процес по управление и отчитане на одобрен проект за синхронизиране на нашите политики и процедури с тези на Вашата компания за постигане на оптимална ефективност, удовлетвореност и отлични резултати.