РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

Предпроектни проучвания: проучване и анализ на нуждите на компанията във връзка с инвестиционните й намерения и план за бизнес развитие и възможностите за кандидатстване за безвъзмездно финансиране. Определяне на целите на база на резултатите от извършения анализ и изготвяне на доклад за стратегия за тяхното постигане чрез кандидатстване по програми за безвъзмездно финансиране, в това число индикативен прогнозен план – график за реализация.

Разработване и подготовка на проектни предложения за финансиране, в това число финансов и инвестиционен анализи, когато е приложимо. Дейността обезпечава: сформиране на екип, целеполагане и изготвяне на стратегия за постигане на целите, определяне на проектните дейности и разработване на бизнес план (ако е приложимо), разработване на план-график за изпълнение, бюджетиране, попълване на пълния комплект от документи, съставляващи проектното досие и подаване на проекта.