ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
Срок за кандидатстване: 28.10.2016

Допустими проекти и дейности:

За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на извършен енергиен одит по образец/ обследване на енергийната ефективност, изготвен за целите на процедурата, да включват задължително дейности по елемент „Инвестиции“ и да се изпълняват на територията на Република България. В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, допустими са само такива за собствено потребление. В рамките на елемент „Услуги“ предприятията могат да кандидатстват за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ, свързан с и необходим за изпълнението на проекта; консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, включително съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 Energy Management System/ EN ISO 50001.

Допустими разходи:

Елемент  „Инвестиции“:

1) Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.

3) Разходи за СМР: (i)  на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.

В случай че дейностите по Елемент А включват :

−   Извършване на СМР (i) на производствените сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит  и/или

− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление,

то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.

Елемент  „Услуги“

1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001.

2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта.

3) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А.

4) Разходи за одит на проекта – до 5,000.00лв.

5) Разходи за публичност и визуализация – до 3,000.00лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ и процент на съфинансиране от страна на кандидата:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:              50,000.00 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: до 1,500,000.00 лева

Важно:

При избран  „режим на регионална инвестиционна помощ“ максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1,500,000.00 лева при следните проценти на съфинансиране:

Категория на предприятието

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

извън ЮЗР

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

При избран „режим de minimis“ максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 391,166.00 лева при следните проценти на съфинансиране:

Категория на предприятието

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

извън ЮЗР

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

в ЮЗР

Микро, малки и средни предприятия

70%

70%

Допустими кандидати: юридически лица/ еднолични търговци – микро, малки и средни предприятия, които имат три приключени финансови години към крайната дата на подаване на проектни предложения и развиват своята дейност в следните сектори: В – добивна промишленост, С – преработваща промишленост, D – производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Е – доставяне на вода, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване и F – строителство.

Продължителност на проектите: до 18 месеца.