IX конкурсна сесия на Национален Иновационен Фонд
Срок за кандидатстване: 25.07.2018

Основната цел на Националния Иновационен Фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научно-изследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

 

1. СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 25.06.2018 г. до 25.07.2018 г. включително.

2. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (БФП) И ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 500 000,00 лв.

Интензитет на помощта по категории предприятия

Индустриални научни изследвания

Експериментално развитие

Малко

Средно

Голямо

Малко

Средно

Голямо

50%

50%

50%

25%

25%

25%

Увеличение на интензитета

20%

10%

0%

20%

10%

0%

Увеличение на интензитета за ефективно сътрудничество

10%

15%

15%

15%

15%

15%

Всичко интензитет на помощта

80%

75%

65%

60%

50%

40%

Максималният интензитет на помощта е  80% от допустимите разходи.

3. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПАРТНЬОРИ:

Допустими кандидати са предприятия, регистрирани в Република България като  търговци по смисъла на Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустими партньори са предприятия, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

4. ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:

В съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 тематичните области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда, са:

 1. Мехатроника и чисти технологии
  • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
  • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
  • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
  • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
  • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
  • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
  • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
  • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
  • био-мехатроника;
  • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
  • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 2. Информационни и комуникационни технологии и информатика
  • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
  • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство,  развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;
  • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
  • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
  • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
  • езикови технологии;
  • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
  • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
 3. Индустрии за здравословен живот и биотехнологии:
  • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
  • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
  • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
  • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
  • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
  • нано-технологии в услуга на медицината;
  • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
  • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
  • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
  • зелена икономика.
 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
  • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
  • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
  • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
  • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

5. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

5.1. Разходи за персонал – основен и спомагателен:

Основният персонал по проекта включва длъжности, които попадат в категорията изследователи и/или технически персонал. Ръководните длъжности - ръководител на фаза и ръководител на проекта/екипа, също са част от основния персонал по проекта. Ръководителите на фазите и ръководителят на проекта/екипа по изпълнявани функции са изследователи като координират и ръководят изпълнението на проектните дейности/дейността на изследователите, технически и помощния персонал по проекта.

Дневните ставки на основния персонал, планирани в бюджета, не могат да надхвърлят следните стойности, с включени разходи за осигуровки за сметка на осигурителя:

a. Ръководен персонал - до 160,00 лева;

b. Хабилитирани изследователи - до 140,00 лева;

c. Нехабилитирани изследователи- до 120,00 лева;

d. Технически персонал - до 70,00 лева.

Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума и максималната им стойност може да бъде до 25%, спрямо основните разходи за персонал.

5.2. Разходи за инструменти и оборудване.

5.3. Разходи за външни услуги – до 10% от стойността на разходите, планирани за всеки един от партньорите.

5.4. Разходи за материали и консумативи

5.5. Разходи за командировки в чужбина

6. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: до 18 (осемнадесет)месеца.