ПРОЦЕДУРА "СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ"
Срок за кандидатстване: 31.10.2017

1. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

Компонент № 1

Компонент № 2

Минимален размер на БФП 50 000,00 лева Минимален размер на БФП 50 000,00 лева
Максимален размер на БФП 3 911 660,00 лева Максимален размер на БФП 391 166,00 лева

Дял на БФП
За големи предприятия – 50%
За средни предприятия – 60%
За малки предприятия – 70%

Дял на БФП
За големи предприятия – 70%
За средни предприятия – 80%
За малки предприятия – 90%
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10% процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение. Процентът на съфинансиране се изменя, както следва:
-  За големи предприятия – 60%;
- За средни предприятия – 70%;
- За малки предприятие – 70%.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ (за Компонет № 1  и Компонент № 2):

Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008:

 • Икономически сектори, основаващи се на знанията:
 • Код 09 Спомагателни дейности в добива;
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 51 Въздушен транспорт;
 • Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения;
 • Сектор K Финансови и застрахователни дейности;
 • Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;
 • Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;
 • Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Код 86 Хуманно здравеопазване;
 • Код 90 Артистична и творческа дейност;
 • Код 91 Други дейности в областта на културата;
 • Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби.
 • Икономически сектори, основаващи се на високите технологии:
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
 • Код 30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели;
 • Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • Код 60 Радио- и телевизионна дейност;
 • Код 61 Далекосъобщения;
 • Код 62 Дейности в областта на информационните технологии
 • Код 63 Информационни услуги;
 • Код 72 Научноизследователска и развойна дейност;
 • Икономически сектори, основаващи се на ИКТ:
 • Код 26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки;
 • Код 26.2 Производство на компютърна техника;
 • Код 26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника;
 • Код 26.4 Производство на битова електроника;
 • Код 26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани;
 • Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;
 • Код 58.2 Издаване на програмни продукти;
 • Код 61 Далекосъобщения;
 • Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;
 • Код 63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали;
 • Код 95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника;
 • Преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда:
 • Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
 • Код 10 Производство на хранителни продукти
 • Код 11 Производство на напитки
 • Код 12 Производство на тютюневи изделия
 • Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Код 27 Производство на електрически съоръжения
 • Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • Код 20 Производство на химични продукти
 • Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
 • Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • Код 24 Производство на основни метали
 • Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

3.1.   Включване на неактивни/безработни лица до 29 г. в специфични[1]за конкретното работно място обучения.

3.2.   Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни лица до 29 г. и/или заети лица.

3.3.   Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Важно:

- Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3 000,00 лв. (в сумата са включени специфичните обучения и специализираните чуждоезикови обучения).

- Разходи за организация и управление (допустим само по Компонент 2) до 10% от допустимите преки разходи на проекта.

- Допустимите форми на обучение са: дистанционна, присъствена, смесена.

-  „Заети лица“ са лица, наети от работодател по силата на трудов договор. Лица, наети по граждански договор, не попадат в обхвата на целевата група на проекта.

- При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в обучение, те следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална ефективност.

- Най-малко 50% от всички неактивни/ безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодател, който е кандидат/ партньор по проекта.

- За наемането на неактивните и безработни лица, включени в заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите за период до 6 месеца - покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

- Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

- Приоритетно ще бъдат подкрепени дейности за всички млади хора между 15 и 29 г. вкл., които не участват в заетост, образование или обучение. 

 

4. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: до 31.12.2019 г.

 

 [1]„Специфично обучение“е обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение.