ПРОЦЕДУРА "РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ", ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014 - 2020"
Срок за кандидатстване: 01.08.2017

1. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВАПОМОЩ:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ
100 000,00 лева За микро- и малки предприятия - 500 000,00 лева
100 000,00 лева За средни предприятия - 750 000,00 лева
100 000,00 лева За големи предприятия - 1 000 000,00 лева 

Процент на съфинансиране:

Елемент А:  режим „Помощи за проекти за научно-изследователска и развойна дейност“ / Регламент (ЕС) № 651/2014:

Вид изследване Основен интензитет на помощта
Индустриални научни изследвания 50%
Експертиментално развитие 25%

В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетите на помощта за ИНИ и за ЕР могат да бъдат увеличени с 10 % за средни предприятия и с 20 % за малки и микро предприятия в случаите, когато няма ефективно сътрудничество:

Вид изследване Интензитет Интензитет Интензитет
Микро- и малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия
ИНИ 70% 60% 50%
ЕР 45% 35% 25%

Интензитетите на помощта за ИНИ и за ЕР могат да бъдат увеличени с още 15 %, но не повече от 80% общо, ако проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10 % от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания:

Вид изследване Интензитет Интензитет Интензитет
Микро- и малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия
ИНИ 60% 75% 65%
ЕР 60% 50% 40%

Елемент Б: режим „de minimis“ / Регламент (ЕС) № 1407/2013:

Вид изследване Интензитет Интензитет Интензитет
Микро- и малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия
ИНИ 70% 70% 70%
ЕР 70% 70% 70%

3. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Юридически лица – микро, малки, средни и големи предприятия, които имат приключени минимум 3 приключени финансови години (2014 г., 2015 г. и 2016 г.)

4. ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

  • Акредитирани български висши училища;
  • Факултети към български висши училища;
  • Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките;
  • Експериментални лаборатории и изследователски институти;
  • Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

Важно: В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство минимум 10%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора.  Едно проектно предложение може да включа повече от един партньор, като сумарно разходите, извършвани от всички партньори не следва да са повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта. При включване на повече от един партньор в едно проектно предложение всеки един от участващите партньори трябва да извършва минимум 10% от общо допустимите разходи по проекта.

5. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ:

Допустими са проекти само в приоритетните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 - 2020 г.:

  • ИКТ и информатика:
  • Мехатроника и чисти технологии
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

Елемент А:  режим „Помощи за проекти за научно-изследователска и развойна дейност“ / Регламент (ЕС) № 651/2014:

Допустима дейност Допустими разходи
Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията. Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонал – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.
Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта.
Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на иновацията.
Разходи за външни услуги, необходими за разработването иновацията: възлагане на научни изследвания, разходи за знания и патенти (до 20% от общо допустимите разходи).
Разходи за консултантски услуги.
Разходи за материали и консумативи.
Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на иновацията.

Елемент Б: режим „de minimis“ / Регламент (ЕС) № 1407/2013:

Допустима дейност Допустими разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията.

Разходи за ДМА – до 100 000,00 лева

Придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на иновацията. Разходът за ДМА - до 100 000,00 лева
Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище.  До 20 000,00 лева
Визуализация на проекта. До 2 000,00 лева