ПРОЦЕДУРА "ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА", ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 - 2020"
Срок за кандидатстване: 30.06.2017

1.    СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

30.06.2017 г.

2.      РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩТА (БФП):

Компонент № 1

Компонент № 2

Минимален размер на БФП 15 000,00 лева Минимален размер на БФП 15 000,00 лева
Максимален размер на БФП 3 911 660,00 лева Максимален размер на БФП 391 166,00 лева

Дял на БФП
За големи предприятия – 50%
За средни предприятия – 60%
За малки предприятия – 70%

Дял на БФП
100%
Интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10% процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение. Процентът на съфинансиране се изменя, както следва:
-       За големи предприятия – 60%;
-       За средни предприятия – 70%;
-       За малки предприятие – 70%.

 


3.     ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ – за Компонент № 1 и Компонент № 2:

  1. Работодатели
  2. Социални партньори (в качеството им на работодатели)
  3. Центрове за професионално обучение (100% собственост на кандидата)

Важно:по настоящата процедура не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори.

 

4.           ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ – за Компонент № 1 и Компонент № 2:

1.1.       Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица:

Степен на професионална квалификация Продължителност на обучението БФП за обучение на 1 лице -  КОМПОНЕНТИ № 1 и 2
Първа  >= 300 учебни часа

600,00 лева

Втора >=  660 учебни часа

1200,00 лева

Трета >=  960 учебни часа

1800,00 лева

Част от професия – първа степен >=  200 учебни часа

400,00 лева

Част от професия – втора степен >=  300 учебни часа

600,00 лева

Част от професия – трета степен >=  600 учебни часа

1125,00 лева


1.2.       Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица:  КК2 „Общуване на чужди езици“ и КК4 „Дигитална компетентност“

Вид на обучението Продължителност на обучението БФП за обучение на 1 лице -
КОМПОНЕНТ № 1 и 2
КК 2 „Общуване на чужди езици“ >= 300 учебни часа и минимум 3 нива на обучение

700,00 лева

КК 4 „Дигитална компетентност“ >= 45 учебни часа

250,00 лева

Важно: Разходи за организация и управление (допустим само по Компонент 2) до 10% от допустимите разходи за обучение на проекта.

Важно: не се допуска дистанционна форма на провеждане на обученията.

Важно: „заети лица“ са лица, наети от работодател по силата на трудов договор. Лица, наети по граждански договор, не попадат в обхвата на целевата група на проекта.

Важно:Когато обученията не се реализират в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от лицата, включени в обучения следва да отговарят на едно от следните изисквания/ да са в следните специфични категории:

-   Да за със завършена образователна степен по-ниска от ISCED 4 – не притежават образование по-високо от средното;

-   Да са на възраст над 54 години.

Приоритетни сектори на икономиката:

Икономически сектори, основани на знанието

Код 09 Спомагателни дейности в добива
Код 19 Производство на кокс и рефинирани нефтопродукти
Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Код 51 Въздушен транспорт
Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения
Сектор K Финансови и застрахователни дейности
Сектор M Професионални дейности и научни изследвания
Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
Код 86 Хуманно здравеопазване
Код 90 Артистична и творческа дейност
Код 91 Други дейности в областта на културата
Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби

Икономически сектори, основаващи се на високи технологии

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Код 30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Код 63 Информационни услуги
Код 72 Научноизследователска и развойна дейност

Икономически сектори, основаващи се на ИКТ

Код 26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки;
Код 26.4 Производство на битова електроника;
Код 26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани;
Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;
Код 58.2 Издаване на програмни продукти;
Код 61 Далекосъобщения;
Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;
Код 63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали;
Код 95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника

Сектори на екологосъобразната икономика

Код 16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене
Код 17.11 Производство на влакнести полуфабрикати
Код 23.12 Формуване и обработване на плоско стъкло
Код 27.12 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Код 27.90 Производство на други електрически съоръжения
Код 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
Код 28.12 Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
Код 28.21 Производство на пещи и горелки
Код 33.12 Ремонт на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Код 33.14 Ремонт на електрически съоръжения
Сектор D: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Код 35.11 Производство на електрическа енергия
Сектор E: Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
Код 36.00 Събиране, пречистване и доставяне на води
Код 37.00 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Код 38.11 Събиране на неопасни отпадъци
Код 38.12 Събиране на опасни отпадъци
Код 38.21 Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
Код 38.22 Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
Код 38.31 Разкомплектоване на отпадъци
Код 38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци
Код 39.00 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Сектор F: Строителство
Код 42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
Код 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
Код 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
Сектор H: Транспорт, складиране и пощи
Код 49.10 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен
Код 49.20 Товарен железопътен транспорт
Код 49.31 Пътнически градски и крайградски транспорт
Сектор N: Административни и спомагателни дейности
Код 81.30 Оформяне и поддържане на озеленени площи
Сектор R: Култура, спорт и развлечения
Код 91.04 Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
„Бял“ сектор Сектор Q Хуманно здравеопазване и социална работа
Сектор на персонални услуги Код 95.2 Ремонт на лични и домакински вещи
Код 96 Други персонални услуги

Преработвателна промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили
Код 10 Производство на хранителни продукти
Код 11 Производство на напитки
Код 12 Производство на тютюневи изделия
Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Код 27 Производство на електрически съоръжения
Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Код 20 Производство на химични продукти
Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти
Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
Код 24 Производство на основни метали
Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

Творчески и културни сектори

Код 58 Издателска дейност
Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Код 60 Радио- и телевизионна дейност
Код 71.11 Архитектурни дейности
Код 73.11 Дейност на рекламни агенции
Код 74.10 Специализирани дейности в областта на дизайна
Код 74.20 Дейности в областта на фотографията
Код 74.30 Преводаческа дейност
Код 85.52 Неформално обучение в областта на културата
Код 90 Артистична и творческа дейност;
Код 91 Други дейности в областта на културата.


5.  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: до 30.06.2019 г.