ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“, ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“
Срок за кандидатстване: 31.03.2017

1.  Срок за кандидатстване:

Процедурата е отворена за публично обсъждане, като се очаква да бъде обявена за кандидатстване през Януари 2017 г.

2. Допустимост на кандидатите:

Допустими кандидати са големи предприятия в качеството им на търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП), които:

 • имат минимум триприключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • развиват своята икономическа дейност в следните сектори:

В

Добивна промишленост

С

Преработваща промишленост

D

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Е

Доставяне на вода; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

F

Строителство


ВАЖНО: Недопустими кандидати от сектор С – кандидати с код на икономическа дейност 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03 и 11.06.

ВАЖНО: В случай на режим „Регионална инвестиционна помощ“, не са допустими  кандидати от следните сектори: стоманодобив, въгледобив, корабостроене, производство на синтетични влакна, транспорт и свързаната с него инфраструктура, производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури.

3. Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) и процент на съфинансиране от страна на кандидата:

Минимален размер на БФП  –       50,000.00 лева.

Максимален размер на БФП –  2,500,000.00 лева.

БФП по процедурата, заедно с договорената за последните 7 години БФП по ОПРКБИ и/или ОПИК, не може да надвишава 7,500,000.00 лева.

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“:

 • Режим „Регионална инвестиционна помощ“ (максимален размер на БФП – 2,500,000.00 лева):

 

Категория на предприятието

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

извън ЮЗР

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

в ЮЗР

Големи предприятия

50 %

 

25 %

 

 • Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ (максимален размер на БФП – 2,500,000.00 лева):

  Категория на предприятието

  Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

  извънЮЗР

  Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

  вЮЗР

   

  Големи предприятия

   

   

  < 45 %

   

  < 45 %

ЕЛЕМЕНТ Б„Услуги, ВЕИ, материали“:

 • Режим „deminimis“ (максимален размер на БФП – 391,100.00 лева):

 

Категория на предприятието

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

извънЮЗР

Максимален размер на БФП - % от стойността на проекта

вЮЗР

 

Големи предприятия

 

50 %

50 %

4. Допустими проекти:

За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва:

1. Да се основават на извършен енергиен одит по образец / обследване на енергийната ефективност, изготвен за целите на процедурата.

ВАЖНО: Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от компетентни външни лица в рамките на процеса на оценка на проектните предложения.

2. Да включват задължително дейности по елемент „Инвестиции“.

3. Да се изпълняват на територията на Република България.

Елемент А „Инвестиции“:

 • Инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, включени в енергийния одит.
 • Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, обхващаща минимум 60% от енергопотреблението на обекта.
 • Инвестициите са допустими, ако паричната равностойност на енергийните спестявания е по-голяма от тази на неенергийните спестявания.

ВАЖНО: В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), допустими са само такива за собствено потребление.

ВАЖНО:Инвестиции в системи, които са за отопление и/или охлаждане и/илипроизводство на енергия, вкл. и за собствено потребление[1] от ВЕИ, не могат да получат финансиране по режим „Регионална инвестиционна помощ", а само по режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ (не повече от 50% от стойността на проекта) или режим „De Minimis” (не повече от 40% от стойността на проекта).

Приложимите режими на финансиране са:

 • Регионална инвестиционна помощ (приложим, когато проектът имат за свой основен предмет осъществяване първоначални инвестиции, свързани с: разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект [1] или основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект [2]), или
 • Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност (приложим само за разходите за повишаване на енергийната ефективност след тяхното разграничаване от общите инвестиционни разходи чрез енергиен одит или съпоставима оферта). 

Елемент Б„Услуги, ВЕИ, материали“: 

 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/ EN ISO 50001.
 • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ, свързан с и необходим за изпълнението на проекта (могат да бъдат извършени преди датата на подаване на проекта, но след датата на обявяване на настоящата процедура, като плащането по тях трябва да бъде направено не по-късно от  крайния срок за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите).
 • Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност.
 • Инвестиции за изпълнение на мерки от доклада за енергиен одит, които не могат да бъдат заявени по елемент А.
 • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в елемент „Инвестиции“.
 • Публичност и визуализация.
 • Одит на проекта – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750,000.00 евро.

Приложим режим на финансиране: „Deminimis“.


[1]Разширяване на капацитет на съществуващ стопански обект е налице, когато в следствие на инвестицията съществуващият стопански обект ще може да произвежда повече от поне един от вече произвежданите продукти (макар и значително усъвършенстван), при условие, че базисният производствен процес не се променя из основи.

[2]Промяна в целия производствен процес означава прилагането на основна за разлика от рутинна производствена промяна. Модернизирането на част от производствения процес не попада в посочения вид първоначална инвестиция, за да е налице фундаментална промяна следва да се модернизира цялостния производствен процес.[1]системи за климатизация, котли, системи за оползотворяване на отпадна енергия, термопомпи, вентилационни системи и др. под.