ПРОЦЕДУРА "РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО", ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Срок за кандидатстване: 05.01.2017

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Организация и управление на проекта - до 10% от стойността на проекта;

2. Публичност и информация на проекта;

3. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. 

4. Социална и професионална интеграцияна представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

5. Предоставяне на обучения за заетите в социалното предприятия лица:

5.1. Професионално обучение, водещо до придобиване на степен на професионална квалификация или придобиване на квалификация по част от професия, с продължителност, както следва:

 

Вид обучение:

Степен:

Минимален хорариум в учебни часа:

Допустими разходи BGN:

Професионална квалификация

Първа

300

600.00

Професионална квалификация

Втора

660

1200.00

Професионална квалификация

Трета

960

1800.00

Част от професия

Първа

200

400.00

Част от професия

Втора

300

600.00

Част от професия

Трета

600

1125.00

 

5.2.Обучение по ключови компетентности (КК):

Вид обучение:

Минимален хорариум в учебни часа:

Допустими разходи BGN:

КК2 „Общуване на чужди езици“

300

700.00

КК4 „Дигитална компетентност“

45

250.00

КК6 „Обществени и граждански компетентности“

30

140.00

6. Осигуряване на наставник за заетите лица - възнаграждение в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната и всички дължими осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение.

7. Оборудване на новосъздадените работни местаи в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението (незадължителна).:

 • Разходи за материални активи: материали, консумативи, обзавеждане, оборудване, стопански инвентар.
 • Разходи за нематериални активи.
 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане, оборудване и стопански инвентарза срока на изпълнение на проекта.
 • Разходи за извършване на текущ и основен ремонт на помещение, в случай че същото е собствено или наето за минимум периода на изпълнение на проекта – до 10% от стойността на проекта. 

8.  Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания (незадължителна). Допустими са единствено по следните направления и специалности:

 • код 341 – „Търговия на едро и дребно“;
 • код 342 – „Маркетинг и реклама“;
 • код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;
 • код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“;
 • код 345 – „Администрация и управление“;
 • код 346 – „Секретарски и административни офис дейности“;
 • код 347 – „Трудов живот“.

 

Вид обучение:

Степен:

Минимален хорариум в учебни часа:

Допустими разходи BGN:

Професионална квалификация

Първа

300

600.00

Професионална квалификация

Втора

660

1200.00

Професионална квалификация

Трета

960

1800.00

Част от професия

Първа

200

400.00

Част от професия

Втора

300

600.00

Част от професия

Трета

600

1125.00

9. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца (задължителна). Лицата се наемат по трудово правоотношение:

 • Разходи за възнаграждения в размер на 100 % от сумата на МОД и всички дължими вноски за сметка на работодателя, за период до 12 месеца.
 • Разходи за трудова медицина за лицата включени в заетост за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности.
 • Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

10. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги. 

11. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество 

12. Други допустими разходи освен горепосочените по видове дейности: разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания, оценки, пряко свързани и необходими за подготовката и осъществяването на проектните дейности. 

ФИНАНСИРАНЕ И РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

Минимален размер на БФП/ проект

Максимален размер на БФП/ проект

50 000,00 лева

391 000,00 лева

Максимален процент на БФП от стойността на проекта: 100%

Общ размер на БФП по процедурата: 15 000 000,00 лева

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

1. Социално предприятие.

2. Работодател.

3. Специализирано предприятие на хора с увреждания.

4. Кооперация на хора с увреждания.

5. Община/Район на община.

6. Доставчик на социални услуги.

7. Неправителствена организация.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ:

1. Обучителни институции и организации.

2. Общини и райони на общини.

3.  Доставчици на социални услуги.

4. Неправителствени организации.

Кандидатът и партньорът (ако такъв е предвиден) следва да имат Финансов капацитет съгласно Баланс и ОПР за последната и текущата финансови години, а за новорегистрирани организации - за периода от датата на регистрация до момента на кандидатстване, както следва:

Индикатори

Резултат

Точки

Финансова независимост =

Собствен капитал (код 05000) / Сума на актива (код 04500)

ФН ≥ 0,5

4

0,4 ≤ ФН < 0,5

3

0,3 ≤ ФН < 0,4

2

0 ≤ ФН < 0,3

1

ФН е отрицателно число

-2

Рентабилност =

Печалба или загуба (код 05600) / Сума на актива (код 04500)

Рентабилност ≥ 2%

4

-2%≤Рентабилност<2%

2

Рентабилност < - 2%

0

Оценка на финансова стабилност

Лоша

Добра

Общ брой точки от финансова независимост + рентабилност

<= 2

>= 3

 

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:  1. хора с увреждания;  2. лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, а именно: безработни младежи; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица. 3.  Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания. 4. Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ: до 31.12.2018 г.