ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020
Срок за кандидатстване: 31.01.2017

Посочената дата като срок за кандидатстване е прогнозна, в съответствие с инфикативния график по програмата. Процедурата е предстояща и не е отворена за кандидатстване към настоящия момент.

Допустими дейности:

 •  Клъстери в начален етап на развитие - САМО дейности по Компонент 1 и/или Компонент 2.
 •  Развиващи се и развити клъстери - САМО дейности по Компонент 2 и/или Компонент 3.

Допустими по Компонент 3 са проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

 • създаване на нов стопански обект, или
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, или
 • диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Допустими дейности по отделните компоненти:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера

 • Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера – осигуряване на необходимия персонал за управление и координация на клъстерните дейности, закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди.
 • Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др.

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация

 • Дейности за подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове – организиране, провеждане и участие в събития за представяне на клъстера, насочени към разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера.
 • Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг.
 • Публичност и визуализация на проекта.
 • Одит на проекта - дейността е приложима за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750,000 евро (1,466,872.5 лв.).

Следва да се изпълняват при условията и праговете за минимална помощ (Deminimis).

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.

 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности –специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу-хау”, търговска марка и др.

Следва да се изпълняват при условията и праговете за минимална помощ (Deminimis).

Размер на безвъзмездната финансовапомощ и процент на съфинансиране от страна на кандидата:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на клъстера-кандидат

100,000.00 лева

Клъстери в начален етап на развитие: 391,166.00 лева (по компонент 1 и/или 2)

Развиващи се клъстери: 1,500,000.00 лева (по компонент 2 и/или 3)

Развити клъстери: 2,000,000.00 лева (по компонент 2 и/или 3)

В рамките на горните минимални и максимални размери са налице следните ограничения, следващи от правилата за държавни помощи:

По компонент 1 и/или 2 (максимална стойност на БФП до 391,166.00 лева по режим „Deminimis“)

Категория на клъстера

Максимален интензитет на помощта

Клъстери в начален етап на развитие

90%

Развиващи се и развити клъстери

70%

 

По компонент 3 (максимална стойност на БФП до 2,000,000.00 лева по режим „Регионална инвестиционна помощ“)

Категория на предприятието (клъстер)

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70%

45%

Средни предприятия

60%

35%

 

Допустими кандидати:

1.1. Клъстери в начален етап на развитие(мин. 7 ЮЛ), развиващи се клъстери (мин. 10 ЮЛ) или развити клъстери (мин. 15 ЮЛ) след категоризация, извършена за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

1.2. Обединения по смисъла на:

 • Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Глава XV от Закона за задълженията и договорите.
 • Клъстери, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

1.3. Кандидатите – клъстери трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.

1.4. Минимум 50% от броя на участниците в клъстера – кандидат трябва да са юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и трябва да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите сектори, приоритетни в съответствие с ИСИС.

Продължителност на изпълнението на проектите: до 18 месеца.

За повече информация, моля, свържете се с нас по телефон или използвайте формата за контакт!