Успешно приключи проект на Проджект Хаус ЕООД за осигуряване на дългосрочна заетост на безработни лица
17.04.2018

Успешно приключи  изпълнението на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ООД“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 на процедура „Ново работно място 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. Проектът осигури създаването на 9 нови работни места за безработни младежи на възраст над 29 години и безработни лица на възраст над 54 години и обезпечи устойчива заетост за същите за период от 12 месеца. Успешното изпълнение на проекта води доведе донасърчаване на икономическата активност и интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда, постигане на трайни и високи нива на заетост в компанията, повишаване на производителността на служителите и засилване на социалната им интеграция. Стойността на проекта е в размер на 111 465,49 лева, от които 100% безвъзмездна финансова помощ, като от тях 85% или сумата в размер на 94 745,67 лева от Европейския социален фонд и 15% или сумата в размер на 16 719,82 лева от Националния бюджет.

Други подобни новини