Финална пресконференция по проект "Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в ПРОДЖЕКТ ХАУС ООД", финансиран по договор № BG05M9OP001 - 1.003 - 1615 - С01
16.04.2018

Днес, 16.04.2018 г., екипът на Проджект Хаус ЕООД проведе финална пресконференция за популяризиране  на резултатите от изпълнението на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в ПРОДЖЕКТ ХАУС ООД“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Проектът е насочен към създаване на нови работни места чрез изпълнението на целеви инвестиционни разходи за закупуване на ново оборудване и осигуряване на дългосрочна устойчива заетост за безработни лица и успешното им интегриране на пазара на труда. В рамките на неговото изпълнение бе осигурена 12-месечна заетост на 9 безработни лица, като 6 от тях запазиха работните си места в компанията след приключване на периода на субсидирана им заетост в рамките на изпълнението на проекта. Успешното изпълнение на проекта доведе до насърчаване на икономическата активност и интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда, постигна трайни и високи нива на заетост в компанията, повишена производителност на служителите и засилване на социалната им интеграция.

Стойността на проекта е в размер на 111 465,49 лева, от които 100% безвъзмездна финансова помощ, като от тях 85% или сумата в размер на 94 745,67 лева от Европейския социален фонд и 15% или сумата в размер на 16 719,82 лева от Националния бюджет.

Други подобни новини