Пресконференция по проект "Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в ПРОДЖЕКТ ХАУС ООД", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615 - C01 на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
31.01.2017

Днес, 31.01.2017 г., екипът на Проджект Хаус ЕООД проведе първата пресконференция за популяризиране изпълнението на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в ПРОДЖЕКТ ХАУС ООД“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Проектът е насочен към създаване на нови работни места чрез изпълнението на целеви инвестиционни разходи за закупуване на ново оборудване и осигуряване на дългосрочна устойчива заетост за безработни лица и успешното им интегриране на пазара на труда. В рамките на неговото изпълнение ще бъде осигурена 12-месечна заетост на 9 безработни лица, като минимум 5 от тях ще запазят работните си места в компанията за минимум още 12 месеца. Успешното изпълнение на проекта води до насърчаване на икономическата активност и интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда, постигане на трайни и високи нива на заетост в компанията, повишаване на производителността на служителите и засилване на социалната им интеграция. Стойността на проекта е в размер на 111 465,49 лева, от които 100% безвъзмездна финансова помощ, като от тях 85% или сумата в размер на 94 745,67 лева от Европейския социален фонд и 15% или сумата в размер на 16 719,82 лева от Националния бюджет.

Други подобни новини