Стартира проектът на ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД по "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"
18.08.2016

Днес беше сключен административен договор № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 за изпълнение на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ООД“. Проектът е насочен към създаване на нови работни места чрез изпълнението на целеви инвестиционни разходи за закупуване на ново оборудване и осигуряване на дългосрочна устойчива заетост за безработни лица и успешното им интегриране на пазара на труда. Проектът ще се осигури 12-м. заетост за 9 безработни лица, от които 4 - до 29 год., 4  - от 30 до 54 год. и 1 на - над 54 год. Минимум 5 от посочените лица ще запазят работните си места в компанията за минимум още 12 месеца. Успешното изпълнение на проекта води до насърчаване на икономическата активност и интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда, постигане на трайни и високи нива на заетост в компанията, повишаване на производителността на служителите и засилване на социалната им интеграция. Стойността на проекта е в размер на 111,465.49 лева, от които 100% безвъзмездна финансова помощ, като от тях 85% или сумата в размер на 94,745.67 лева от Европейския социален фонд и 15% или сумата в размер на 16,719.82 лева от Националния бюджет.

Други подобни новини