Процедура „Енергийна ефективност в малките и средните предприятия“ е обявена за публично обсъждане.
05.02.2016

Процедура BG16RFOP002-3.001  „Енергийна ефективност в малките и средните предприятия“ е обявена за публично обсъждане. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на българската икономика.

За повече информация виж „Текущи програми“.

Други подобни новини