Стартира процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
04.02.2016

Стартира процедура BG16RFOP002-1.002  „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия за повишаване на иновационната дейност в областта на ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Биотехнологии и индустрии за здравословен живот и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 05.05.2016 г.

За повече информация виж „Текущи програми“.

Други подобни новини