Важно за кандидатите по процедура „Ново работно място 2015“
02.02.2016

Важно за кандидатите по процедура  BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015 “ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Поради изключително големия брой на проектните предложения, получени в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедурата, Управляващият орган удължава срока за извършване на оценка на проектните предложения до 31.03.2016 г.

Други подобни новини