Стартира процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
23.12.2015

Стартира процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа за повишаване на иновационната дейност в областта на ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Биотехнологии и индустрии за здравословен живот и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.04.2016 г.

За повече информация виж „Текущи програми“.

Други подобни новини