Новини

04.06.2018

Стартира IX конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд.

Основната цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото,…

17.04.2018

Успешно приключи  изпълнението на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ООД“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 на процедура „Ново работно място 2015“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. Проектът осигури създаването на 9 нови работни места за безработни младежи на възраст над 29 години и безработни лица на възраст над 54 години и обезпечи устойчива заетост за същите за период от 12 месеца. Успешното изпълнение на проекта води доведе донасърчаване на икономическата активност и интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда, постигане на трайни и…

16.04.2018

Днес, 16.04.2018 г., екипът на Проджект Хаус ЕООД проведе финална пресконференция за популяризиране  на резултатите от изпълнението на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в ПРОДЖЕКТ ХАУС ООД“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Проектът е насочен към създаване на нови работни места чрез изпълнението на целеви инвестиционни разходи за закупуване на ново оборудване и осигуряване на дългосрочна устойчива заетост за безработни лица и успешното им интегриране на пазара на труда. В…

18.04.2017

Стартира дългоочакваната процедура „Обучения за заети лица“ на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“!

Процедурата е отворена за кандидатстване с проекти до 30.06.2017 г.

За повече информация виж раздел „Текущи програми“

31.01.2017

Днес, 31.01.2017 г., екипът на Проджект Хаус ЕООД проведе първата пресконференция за популяризиране изпълнението на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в ПРОДЖЕКТ ХАУС ООД“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Проектът е насочен към създаване на нови работни места чрез изпълнението на целеви инвестиционни разходи за закупуване на ново оборудване и осигуряване на дългосрочна устойчива заетост за безработни лица и успешното им интегриране на пазара на труда. В рамките на неговото изпълнение ще бъде осигурена 12-месечна заетост на 9…

03.01.2017

Стартира приема на проекти по процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020". Програмата предоставя възможности за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса за повишаване производителността на труда, за по-устойчива заетост, както и за заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.03.2017 г.

18.08.2016

Днес беше сключен административен договор № BG05M9OP001-1.003-1615-C01 за изпълнение на проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ООД“. Проектът е насочен към създаване на нови работни места чрез изпълнението на целеви инвестиционни разходи за закупуване на ново оборудване и осигуряване на дългосрочна устойчива заетост за безработни лица и успешното им интегриране на пазара на труда. Проектът ще се осигури 12-м. заетост за 9 безработни лица, от които 4 - до 29 год., 4  - от 30 до 54 год. и 1 на - над 54 год. Минимум 5 от посочените лица ще…

20.06.2016

Стартира процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. В рамките на процедурата компаниите могат да финансират дейности свързани с внедряване и сертифициране на системи за управление и постигане на качество, да постигнат съответствие на продукти с национални, европейски и международни стандарти, да внедрят и да се сертифицират за добри производствени практики, да ре-сертифицират  системите си за управление, както и закупят съпътстващо оборудване и софтуер. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.08.2016 г.

За повече информация виж раздел „Текущи програми“.

07.02.2016

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ публикува за публично обсъждане проект за изменение на Програмата. Основната промяна касае подобряване на достъпа до финансов ресурс за младежи, които имат желание за стартиране на собствен бизнес чрез прилагането на финансов инструмент, подкрепен по линия на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Промяната е свързана с идентифицирана необходимост и засиления интерес от страна на целевата група, попадаща под обхвата на мерки по ИМЗ. Развитието на предприемачеството е сред основните приоритети на Европейската комисия. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване…

05.02.2016

Процедура BG16RFOP002-3.001  „Енергийна ефективност в малките и средните предприятия“ е обявена за публично обсъждане. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на българската икономика.

За повече информация виж „Текущи програми“.

04.02.2016

Стартира процедура BG16RFOP002-1.002  „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия за повишаване на иновационната дейност в областта на ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Биотехнологии и индустрии за здравословен живот и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 05.05.2016 г.

За повече информация виж „Текущи програми“.

02.02.2016

Важно за кандидатите по процедура  BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015 “ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Поради изключително големия брой на проектните предложения, получени в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедурата, Управляващият орган удължава срока за извършване на оценка на проектните предложения до 31.03.2016 г.

23.12.2015

Стартира процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа за повишаване на иновационната дейност в областта на ИКТ, Мехатроника и чисти технологии, Биотехнологии и индустрии за здравословен живот и Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 04.04.2016 г.

За повече информация виж „Текущи програми“.

10.12.2015

Беше обявен официалният старт на проекта на ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД, който е разработен и се управлява със съдействието на ПРОДЖЕКТ ХАУС ООД  по Норвежкия Финансов Механизъм. За повече информация моля, вижте тук - http://e-burgas.com/archives/121807.